Υποτροφίες

Το OPHTHALMICA έχει θεσπίσει 3 μετεκπαιδευτικά προγράμματα με ετήσια διάρκεια για 3 υποτρόφους του Ινστιτούτου. Οι υπότροφοι του ΟPHTHALMICA εκπαιδεύονται σε εξειδικευμένα πεδία της σύγχρονης οφθαλμολογίας:

  1. Παθήσεις του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού και διαθλαστική χειρουργική
  2. Παθήσεις του οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού
  3. Παιδοφθαλμολογία – Στραβισμός – Νευροφθαλμολογία