Ευκαιρίες Καριέρας

Έχετε τη δυνατότητα να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]

[email protected]

 

Δήλωση Ενημερωμένης Συγκατάθεσης

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤAΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ A.E.» (OPHTHALMICA – στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία επέχει θέση Υπευθύνου Επεξεργασίας, να προβεί στην λήψη και επεξεργασία του βιογραφικού σας σημειώματος και των δεδομένων που παρέχετε με αυτό (ενδεικτικά: στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική ή/ και επαγγελματική σας κατάρτιση – «τα Δεδομένα»), οφείλει να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό τον σκοπό.

Στο παραπάνω πλαίσιο, και προς την εξυπηρέτηση του σκοπού αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία, είναι πιθανό να τύχουν επεξεργασίας και επιπλέον πληροφορίες και δεδομένα που σας αφορούν, και δη σε περίπτωση σχετικής προς το σκοπό αυτό συνέντευξης.

Έχοντας ενημερωθεί:

α. για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, και
β. πως διατηρώ το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προς επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχω με την παρούσα για τους σκοπούς που παραπάνω περιγράφονται, παραχωρώ στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα ως άνω Δεδομένα στο ανωτέρω πλαίσιο.