Τεχνική TransPRK ή "no touch laser treatment"

Το χαρακτηριστικό που καθιστά την τεχνική TransPRK ξεχωριστή είναι το ότι η αφαίρεση του επιθηλίου πραγματοποιείται από ειδικό λογισμικό του excimer laser με μεγάλη ακρίβεια, δημιουργώντας ένα επιθηλιακό προφίλ λεπτότερο στο κέντρο σε σύγκριση με την περιφέρεια. Η μέθοδος ονομάζεται και no touch laser ή no touch PRK διότι ουσιαστικά κανένα απολύτως χειρουργικό εργαλείο δεν έρχεται σε επαφή με τον οφθαλμό του διαθλαστικού ασθενούς. Το μόνο που χρειάζεται για την διαθλαστική διόρθωση είναι η επαφή του χειρουργού με το pedal του excimer laser.