Τεχνική PRK

Μέθοδος PRK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική PRK;

Η τεχνική PRK (Photo Refractive Keratectomy – Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή) στηρίζεται στην φωτοαποδόμηση των επιφανειακών στοιβάδων του κερατοειδούς έτσι ώστε να αλλάξει η καμπυλότητα του (σχήμα) και να εστιάζονται σωστά οι ακτίνες φως στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Είναι από τις πρώτες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής και χαρακτηρίζεται μέχρι σήμερα πολύ ασφαλής. Η επέμβαση διαρκεί μόλις λίγα λεπτά για κάθε οφθαλμό. Αρχικά, σταγόνες τοπικού αναισθητικού ενσταλλάζονται και με ένα ειδικό εργαλείο ο διαθλαστικός χειρουργός πραγματοποιέι εύκολα την αφαίρεση της επιφανειακής μεμβράνης, σε μια κεντρική περιοχή του κερατοειδούς (επιθήλιο). Στην συνέχεια το excimer laser δρα πάνω στην κερατοειδική επιφάνεια διορθώνοντας τις διαθλαστικές ανωμαλίες (διαθλαστικά σφάλματα).

Μετά την εξάχνωση ιστού, στο τέλος της επέμβασης, ο χειρουργός τοποθετεί έναν θεραπευτικό φακό επαφής (με μηδενικούς βαθμούς). Ο φακός αυτός έχει την ιδιότητα να βοηθά στην επούλωση της μεμβράνης (το επιθήλιο αναγεννάται) μέσα στα επόμενα 4 ή 5 24ωρα. Η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται είναι εντελώς ανώδυνη. Μετεγχειρητικά όμως ο ασθενής αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις. Ωστόσο χορηγούνται ειδικά κολλύρια που βοηθούν στην αποκατάσταση.

Πότε χρησιμοποιείται;

Η φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) χρησιμοποιείται όταν το πάχος του κερατοειδούς, σύμφωνα με την παχυμετρία και την τοπογραφία δεν είναι αρκετό για να επιτρέψει τη δημιουργία κερατοειδικού κρημνού (corneal flap – στην τεχνική LASIK). Επίσης επιλέγεται σε περιπτώσεις διαφόρων επιθηλιακών ανωμαλιών ή ουλών.

Πλεονεκτήματα PRK

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής PRK;

  • το επιθήλιο ‘συγχωρεί’ μικροατέλειες
  • αποφυγή εκτροπών
  • περισσότερος ιστός που συμβάλλει στην βιομηχανική σταθερότητα κερατοειδούς
  • περισσότερος ιστός σε περίπτωση επαναπέμβασης
  • μειωμένη περίπτωση ξηροφθαλμίας
  • απουσία διεγχειρητικών / μετεγχειρητικών επιπλοκών που σχετίζονται με την δημιουργία κρημνού
  • εφαρμογή σε δύσκολη ανατομία κόγχου

TransPRK

Τι ακριβώς συμβαίνει στην τεχνική TransPRK;

Το χαρακτηριστικό που καθιστά την τεχνική TransPRK ξεχωριστή είναι το ότι η αφαίρεση του επιθηλίου πραγματοποιείται από ειδικό λογισμικό του excimer laser με μεγάλη ακρίβεια (και όχι με ειδικό χειρουργικό εργαλέιο), δημιουργώντας ένα επιθηλιακό προφίλ λεπτότερο στο κέντρο σε σύγκριση με την περιφέρεια. Η μέθοδος ονομάζεται και no touch laser ή no touch PRK διότι ουσιαστικά κανένα απολύτως χειρουργικό εργαλείο δεν έρχεται σε επαφή με τον οφθαλμό του διαθλαστικού ασθενούς.

Το μόνο που χρειάζεται για την διαθλαστική διόρθωση είναι η επαφή του χειρουργού με το foot pedal (ποδοδιακόπτης) του excimer laser.