Τεχνική PTK

Μέθοδος PTK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική PTK;

Η μέθοδος PTK (Photo Therapeutic Keratectomy), γνωστή και σαν φωτοθεραπευτική κερατεκτομή, χρησιμοποιείται σε περιστατικά που απαιτείται καλυτέρευση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών (π.χ. δυστροφίες, επιφανειακές ουλές κτλ). Είναι φωτοθεραπευτική μέθοδος και όχι φωτοδιαθλαστική, αφού το laser εδώ δεν χρησιμοποιείται για διόρθωση διαθλαστικών σφαλμάτων. Με βολή PTK ενός συστήματος excimer laser καταφέρνουμε με άνεση και ταχύτητα να βελτιώσουμε την κερατοειδική ομαλότητα.

Με αυτήν την τεχνική επιτυγχάνεται η διαύγεια και καθαρότητά του κερατοειδούς που αποσκοπεί σε αισθητή βελτίωση της όρασης. Με κατάλληλο προγραμματισμό του ειδικού λογισμικού (ablation diameter & depth) ο χειρουργός έχει απεριόριστες δυνατότητες στο να καθορίσει την κερατοειδική επιφάνεια.