Νομόγραμμα Τεχνικής Z-LASIK: Κριτήρια επιλογής διάστασης suction ring (procedure pack)

Στην διαθλαστική τεχνική Z-LASIK λαμβάνουμε υπόψη το νομόγραμμα του συστήματος Ziemer Femtosecond Laser LDV που φαίνεται παρακάτω. Η διάσταση του suction ring που θα χρησιμοποιηθεί από τον ιατρό εξαρτάται από το white-to-white αλλά και από τις τιμές των κερατομετρικών στον προεγχειρητικό έλεγχο του διαθλαστικού ασθενούς.

nomogramldv2

Όπως παρατηρείτε, με βάση το συγκεκριμένο νομόγραμμα, καθορίζονται και επιπλέον settings στο software του femtosecond laser, όπως το hinge width αλλά και τα mbars του suction.