Ενδοφθάλμιων Φλεγμονών (Ραγοειδίτιδες)

Διερευνώνται και αντιμετωπίζοναι θεραπευτικά όλες οι φλεγμονές του προσθίου και οπισθίου ημιμορίου του οφθαλμού.